Ban Lãnh Đạo

 

chu tich hoi-dong-quan-tri

Chủ tịch Hội đồng quản trị

PHẠM THÀNH HƯNG

 tong-giam-doc Tổng Giám Đốc

 LÊ VĂN NAM

 giam-doc-tu-van-NTH  Trưởng Phòng Tuyển Dụng
NGUYỄN THỊ HUYỀN
 truong-phong-ddb Phó Phòng Tuyển Dụng
DƯƠNG ĐÌNH BÌNH
pho-phong-nhtIMG_9293

NGUYỄN HỮU THỊNH 

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG