Tầm nhìn – Sứ mệnh

tam-nhin-su-menh

TẦM NHÌN
Hướng tới trở thành một trong những Công ty cung ứng nguồn nhân lực hàng đầu tại Việt Nam và Khu vực. Định hướng cho thế hệ trẻ khởi nghiệp vững vàng, đáp ứng hoàn toàn yêu cầu về nguồn nhân lực có trình độ cho xã hội và hội nhập với Quốc tế.

ビジョン
ベトナム及び近隣地域の人材派遣会社の最上位の会社づくりを目指します。個人の能力に見合った職業教育を実施して、社会のニーズ合わせた人材能力育成を援助します。
SỨ MỆNH
Đảm bảo Lợi ích của nguồn nhân lực – Lợi ích của đối tác – Lợi ích của Doanh nghiệp và Lợi ích xã hội.
Nâng cao tri thức và bòi dưỡng kỹ năng cho cộng đồng, đáp ứng nhu cầu nhân lực của đất nước và Quốc tế trong nên kinh tế toàn cầu hóa.
社是
労働者の利益、パートナーの利益、企業の利益、社会の利益を完全に保証する。
グローバル化の経済における競争市場で人材のニーズに適用して、人材のために、知識及び能力の教育を行います。

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Liêm chính và uy tín với xã hội trong chất lượng nguồn nhân lực
Sáng tạo là kim chỉ nam trong mọi hoạt động
Đoàn kết: Là sự phát triển của thành công và là nền tảng cho sự phát triển vững mạnh.
Tâm huyết với công việc phát triển nguồn nhân lực.
Tự hào là Công ty không ngừng phát triển với mục tiêu là mang đến những giá trị truyền thống mới, kết nối không gian làm việc, tạo môi trường sống và làm việc chuyên nghiệp cho sự phát triển nguồn nhân lực.

会社理念
透明性と高い倫理観で、社会の信頼を得て、人材を保証します。
全ての業務において創造性を発揮することは行動の羅針盤です。
団結精神は成功の原点で、成長の基本です。
人材開発の事業を熱意をもって、促進します。
親しい価値を見出すために、努力して永続的な発展を志向します。職場における相互信頼関係、協調性、合理性の精神をもとに、全社員が一体となって企業目標を達成し、働きがいのある会社づくりをめざします。