Tuyển 6 nam làm điện tử NM Đài Quang , TT

1.NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Tên công ty : Điện tử Đài Quang
Địa chỉ: Quan âm, Đào viên .

6 nam làm điện tử NM Đài Quang

 

2. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG
+  Số lượng :  6 nam
+  Chiều cao :  Nam cao >165cm
+  Tuổi :  22~ 30,
+  Tốt nghiệp cấp 3,
Yêu cầu : Không săm trổ, không thuận tay trái

3. CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI
Nội dung công việc: thao tác máy, kiểm tra sản phẩm…. các việc chủ quản yêu cầu. Các sản phẩm chủ yếu của công ty: bản mạch, bản mạch đồng mỏng